świadectwo pracy - terminy i wzór

umowy o pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlop płatny i bezpłatny, urlop macierzyński i wychowawczy, związki zawodowe, zwolnienia grupowe, BHP, wynagrodzenia za pracę, zatrudnianie młodocianych.

świadectwo pracy - terminy i wzór

Postprzez aruncio » Pn, 12 gru 2005, 19:40

Umowa o pracę zawarta była na okres próbny 3 miesięcy.
Wypowiedziana ze strony pracownika, a rozwiązana 08 grudnia b.r.
W jakim terminie pracodawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo pracy?
aruncio
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

świadectwo pracy - terminy i wzór

Postprzez Dredd » Pn, 12 gru 2005, 20:00

[kodeks pracy]
"Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
§ 11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za
pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
§ 2[1]. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia
wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.(...)"

I jeszcze z tego samego kodeksu:

"Art. 99. § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa
pracy.
§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa."
Dredd
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Re: świadectwo pracy - terminy i wzór

Postprzez Margaret » Pn, 22 kwi 2013, 17:48

A tu masz wzór świadectwa pracy:


..................................... ......................................................
(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)
lub miejsce zamieszkania)


ŚWIADECTWO PRACY
1.Stwierdza się, że ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracownika)
imiona rodziców .....................................................................................................................................
urodzony ................................................................................................................................................
(data urodzenia)
był zatrudniony .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(pracodawca)
w okresie od ............................................ do .........................................................................................
................................................................................................................................................................
w wymiarze ............................................................................................................................................
(wymiar czasu pracy)


2.W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3.Stosunek pracy ustał w wyniku:
a)rozwiązania ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
b)........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)
c)wygaśnięcia ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4.W okresie zatrudnienia pracownik:
1)wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:
........................................................................................................................................................
(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
w tym ..............................................................................................................................................
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
2)korzystał z urlopu bezpłatnego
........................................................................................................................................................
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
3)wykorzystał urlop wychowawczy
........................................................................................................................................................
(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)
4)był niezdolny do pracy przez okres .......................................................................................... dni
(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie - zgodnie z art. 92
Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
5)wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane
w art. 188 Kodeksu pracy ...............................................................................................................
(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
6)został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu
pracy
.........................................................................................................................................................
(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)
7)odbył służbę wojskową w okresie ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)
8)wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)
9)wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa
pracy
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
10).........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)
11).........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie
od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

5.Informacja o zajęciu wynagrodzenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)
................................................................................................................................................................
(wysokość potrąconych kwot)
6.Informacje uzupełniające
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

............................................................


(pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w imieniu pracodawcy)
POUCZENIE
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem
o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z
żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego — Sądu Pracy w
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)
Margaret
 
Posty: 396
Dołączył(a): Pt, 25 lut 2011, 15:46


Powrót do Prawo Pracy

 


  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron